Verwacht een Wonder!

Expect a Miracle!

Hierbij een van de vele genezingen. David werd genezen van jicht in zijn voet.

De Bijbel, onze inspiratiebron, staat vol met teksten over ziekte en genezing.

Ik ben de Here Uw Geneesheer (Exodus 15:26)
Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen (Matt. 8:17)
En door zijn striemen is ons genezing geworden (Jesaja 53:5, 1 Petrus 2:24)
Op zieken zullen zij (de gelovigen) de handen leggen en zij zullen genezen worden (Matt. 16:18)
Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken (Exodus 23:25)
Hij zond Zijn woord uit en genas hen (Psalm 107:20)
En allen die Hem aanraakten, werden gezond (Matt. 14:36) Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen (Hand. 5:16)
De Here werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden (Marcus 16:20)
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat gij ook vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn Naam, Ik zal het doen (Joh. 14:12-4)

Getuigenissen van wonderbaarlijke genezingen

Wings of Healing
Nog steeds geneest God
CFM Prescott
CFM Rusland

Contact